س.ی.ز.د.ه رجب

چه فرقی میکند!؟
تو رفته باشی،
یا من مرده باشم
 تا ابد که ، محرومیت دیدن:

 س..ی..ز...د...ه رجب روز جاودانگی مادر مبارک

 ایضاله:
چند دقیقه دیگر وقت دارم تا به آستانت خیره شوم
چرا ثانیه ها ها ها ؛ برای رفتن ثانیه میشوند؟ آخر چرا هفته به هفته دیر میآید؟

با آرامی نگاهت کنم یا آرام بگیرم با نگاهت؟همیشه حرف های ناگفته داری

با من.با همه.آخر چه بنویسم!?

نمی دانم چرا واژه ها خاک بر سر شده اند!?

حالا که از تو دورم

بیشتر به تو نزدیک شده ام.مثل همین روز ها ...

/ 4 نظر / 5 بازدید
...

13 رجب روز مادر ؟!!

باران

من منتقد تمام مراسم هایی که حتی اسمی و عکسی از او نیست. او همیشه هست و همیشه در قلب ما جا دارد . ز دیده گر چه برفتی نمی روی از یاد