پست های ارسال شده در دی سال 1389

...

یک مثل مجاری هست که می گوید:مادرانتظاردیگران زاده می شویم ودرانتظارخودمان می میریم.حالاشمافکرنمی کنید انتظارکسی که هیچ گاه نخواهدآمد و ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 6 بازدید