معما (؟)

آن : چرا دیر آمدی؟ قرار به این مهمی داشتی!

من : آخر رفتم حمام ، بیرون که آمدم برق نبود(!)

_ به کمک روابط ریاضی یافت کنید ، علت را.

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید