برداشت آزاد

کجاست آن عمّامه ی کنار گذاشته شده...!؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
یک ایرانی

به سید علی خامنه ای ، ضحاک زمان : اعدام عزیزانمان ، خط قرمز مبارزات بدون خشونت است . بدان و بر لبان سیاه گوی خود تکرار کن . نه میترسیم و نه کنار میرویم . حرکتمان را شتابان میکند و بترس از روزی که رنگ بیرق را تغییر دهیم . پرچم پر فخر ایران ما سه رنگ دارد . سبز آن را برگزیدیم به نماد زایش و اصلاح و نوشدن . رنگ سپید آنرا استراتژی خود قرار دادیم بر مبارزات بدون خشونت . بدان و آگاه باش که پرچم ما ، رنگ دیگری هم دارد . مهر مام میهن و خرد جمعی ، منعمان میکند از برافراشتن رنگ سوم . بدان که اعدام اسرایمان ، عزیزان ما ، نورهای چشممان ، خط قرمز مبارزات بدون خشونت است . بترس از روزی که پرچممان ، سرخ شود . تاب آنرا نداری ، بدان